• Lorem ipsum

Wij maken gebruik van de algemene voorwaarden van thuiswinkel, deze kunt u onderstaand terugvinden. Wanneer u deze in PDF formaat wenst, kunt u deze hier downloaden. 


Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie
(hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de
Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep
Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden
in werking per 1 juni 2014.


Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en
kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de
consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in
verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale
inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door
een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de
ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan
maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor
doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-,
ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en
geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de
regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud
gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook
begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt
om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een
manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een
periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is
bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen
de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van
Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of
diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de
ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,
digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één
of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze
voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de
consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht
heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan
worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat
consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te
zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Youpack B.V.
Handelend onder de naam/namen:
- Youpack B.V.
Vestigingsadres:
Aartsdijkweg 23C
2676 LE Maasdijk
Telefoonnummer: 0174-638412
Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 66284015
Btw-nummer: NL856479184B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van
de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op
afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst
van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar
gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op
welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te
zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk
kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan
in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden
gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een
eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs
elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek
van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens
specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is
het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de
consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest
gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod
vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van
de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De
beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling
van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten,
diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke
fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument
duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid
4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument
van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft
aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische
weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de
ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen
ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch
kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte
stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan
voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn
voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden
heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of
digitale inhoud aan de consument de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager, meesturen:
o het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de
consument met klachten terecht kan;
o de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument
van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een
duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
o de informatie over garanties en bestaande service na
aankoop;
o de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product,
dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten
van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of
uitvoering van de overeenkomst op afstand;
o de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de
overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van
onbepaalde duur is;
o indien de consument een herroepingsrecht heeft, het
modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid
slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de
aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen
zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de
consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot
opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de
consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde,
die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
o als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten
heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem
aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De
ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan
het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd,
een bestelling van meerdere producten met een verschillende
levertijd weigeren.
o als de levering van een product bestaat uit verschillende
zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of
een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het
laatste onderdeel heeft ontvangen;
o bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten
gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste
product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst
voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen
ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden
van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)
verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het
sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet
op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over
herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte
informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor
herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf
maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de
vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie
aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de
ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de
bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie
heeft ontvangen.


Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of
gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de
werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is
dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren
zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van
het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het
product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van
het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van
de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt
hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier
voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de
ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de
in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of
overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit
hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af
te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in
acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd
is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde
toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en
verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke
en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van
het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden
van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de
consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft
de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor
terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben
verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas,
water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in
een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de
bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag
verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis
dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van
herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de
verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten
of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor
verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot
levering van stadsverwarming, indien:
o de ondernemer de consument de wettelijk verplichte
informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij
herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft
verstrekt, of;
o de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de
uitvoering van de dienst of levering van gas, water,
elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft
verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke
levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud,
indien:
o hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft
ingestemd met het beginnen van de nakoming van de
overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
o hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het
verlenen van zijn toestemming; of
o de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de
consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden
alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument
op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van
deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief
eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht
voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen
volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij
wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot
de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden,
naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel
dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met
een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de
consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van
levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de
ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet
terug te betalen.


Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van
het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het
aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan
schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen
invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen
voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling.
Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode
waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de
ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk
aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op
de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de
succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of
diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst,
maar alleen als:
o de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande
instemming van de consument; en
o de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht
verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft
uitgevoerd;
4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten
van personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van
accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of
periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor
woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en
catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de
overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering
daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die
niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van
een individuele keuze of beslissing van de consument, of die
duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming
of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en
waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk
vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij
het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts
kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde
afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en
computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is
verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van
abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële
drager, maar alleen als:
o de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande
instemming van de consument; en
o de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn
herroepingsrecht verliest.


Artikel 11 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de
prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,
behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btwtarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of
diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op
de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft,
met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit
bedongen heeft en:
o deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
of
o de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te
zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging
ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn
inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten
voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de
ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander
dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of
importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke
rechten en vorderingen die de consument op grond van de
overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de
ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de
overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de
ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin
deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die
verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is
tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Artikel 13 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht
nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van
bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de
ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze
algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is
overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of
indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat
hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat
geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en
recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag
dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust
bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument
of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen
het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van
daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn
van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde
overeenkomsten:
o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging
op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn
aangegaan;
o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer
voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor
bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend
worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie
maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen
het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn
van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen
stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van
ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie
maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar
minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en
weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter
kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet
stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de
proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag
de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een
opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de
redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van
de overeengekomen duur verzetten.


Artikel 15 - Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of
aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument
verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het
ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een
bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de
overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van
een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument
de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument
in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot
vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is
bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden
aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of
dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of
vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en)
voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te
late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14
dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te
voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn,
over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem
gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande
bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en
5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De
ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van
genoemde bedragen en percentages.


Artikel 16 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen
bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend
bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn
van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer
de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de
ondernemer kan eveneens worden ingediend via een
klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van
Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel
naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te
geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze
termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
geschillenregeling.


Artikel 17 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument
waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de
totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking
tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en
diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel
door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de
Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den
Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in
behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen
bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil
uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht
bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de
Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig
worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de
Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de
Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een
daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk
dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil
laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de
ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van
vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te
leggen aan de bevoegde rechter.
7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals
deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie
(www.degeschillencommissie.nl/over-ons/decommissies/
2404/thuiswinkel). De beslissingen van de
Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de
behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van
betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn
bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door
de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is
gewezen.
9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere
erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor
Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is,
is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop
of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij
voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende
bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.


Artikel 18 - Branchegarantie
1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende
adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden,
tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de
verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze
garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door
de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in
kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van
€10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door
Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter
dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd.
Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een
inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend
advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een
schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn
vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien
de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-,
wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die
boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan
Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten
de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de
consument.


Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende
bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen
schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door
de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager.


Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel
1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in
overleg met de Consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze
op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande,
dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een
aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal
prevaleren.
Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst
wilt herroepen)
• Aan: Youpack B.V.
• Aartsdijkweg 23C
2676 LE Maasdijk
[email protected]
• Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst
betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale
inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
• Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of
ontvangst bij producten]
• [Naam consumenten(en)]
• [Adres consument(en)]
• [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op
papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.